Algemene voorwaarden Global food & spices - particulieren

Versie AV-F&S dd 20180405

DOWNLOAD DE ALGEMENE VOORWAARDEN (PDF)

Inhoudsopgave [Content]

Artikel 1      - Definities

Artikel 2      - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3      - Toepasselijkheid

Artikel 4      - Het aanbod

Artikel 5      - De overeenkomst

Artikel 6      - Herroepingsrecht

Artikel 7      - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8      - De prijs

Artikel 9      - Conformiteit en garantie

Artikel 10    - Levering en uitvoering

Artikel 11    - Betaling

Artikel 12    - Geschillen

Artikel 13    - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities [Definitions]

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. Klant / Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 5. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
 6. Wij / Ondernemer: Global food and spices, gevestigd te Arnhem (Nederland)
 7. Overeenkomst op afstand: een bestelling via onze webshop https://www.foodandspices.eu;
 8. Webshop: online winkel: https://www.foodandspices.eu;
 9. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden;
 10. Aanvullende Voorwaarden: aanvullende voorwaarden met betrekking tot specifieke producten, diensten en/of leveringen. 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer 

Global food and spices 

Vestiging:                Walstraat 87-2, 6811BE Arnhem NL

Telefoonnummer:     +31 (0) 264452870 (ma/vr van 9.00 tot 17.00 uur)

KvK-nummer:          66141710

BTW-id nummer:     NL 072.191.430.B04

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en iedere bestelling in de webshop.
 2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen voor specifieke producten, diensten of leveringen aanvullende voorwaarden gelden, zoals met betrekking tot verzending,
 3. Voordat de feitelijke aankoop in de webshop wordt gedaan, wordt de klant gevraagd de algemene voorwaarden te lezen, en deze voor akkoord te verklaren. De tekst van de algemene voorwaarden is in digitale vorm aanwezig op de website en kan ook vanaf de website in PDF-vorm gedownload worden.
 4. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen‘naar de geest’ er van uitgelegd te worden. 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Alle prijzen in de webshop zijn aangegeven in euro’s. Daar vindt u een zo volledig en nauwkeurig omschrijving met afbeelding(en) van de aangeboden producten. De afbeeldingen zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 2. Als een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of er een beperkte voorraad is, wordt dit nadrukkelijk op de productpagina’s vermeld.
 3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4. Onderaan iedere pagina in de webshop vind u doorklikmogelijkheden naar de wijze van betaling, levering en verzending;

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt langs elektronische weg via de webshop tot stand. Wij bevestiging uw bestelling zo spoedig mogelijk.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. U heeft gedurende 14 dagen na ontvangst van het product (de bedenktermijn) de mogelijkheid de koop zonder opgave van redenen te ontbinden, met inachtneming van artikel.  Niet onder dit herroepingsrecht vallen onze in pouches verpakte specerijen, alsmede producten die nadrukkelijk van herroeping zijn uitgesloten, zoals speciale aanbiedingen.
 2. Wanneer u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht bent u verplicht ons dit binnen de bedenktermijn van 14 dagen kenbaar te maken. U gaat tijdens de bedenktermijn zorgvuldig om met het product en de verpakking, en beperkt u bij het uitpakken tot wat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.
  a. Wij zenden u per ommegaande een bevestiging metaanwijzingen voor het retour-zenden. Zodra de bevestiging is ontvangen, dient u het product binnen 14 dagen aan ons retour te zenden. U dient te kunnen bewijzen dat het product tijdig is teruggestuurd door middel van een bewijs van verzending.
  b. Houd u er rekening mee dat het product inclusief eventueel geleverde toebehoren in de originele staat en in de originele verpakking geretourneerd moet worden.
 3. Indien u na afloop van de in lid 1 genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht respectievelijk u het product niet binnen in lid 2 gestelde termijn heeft teruggezonden, is de koop een feit.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor uw rekening.
 2. Wij betalen het aankoopbedrag uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst van het geretourneerde product terug onder (mogelijke) aftrek van beschadiging door onjuiste verzending.

Artikel 8 - De prijs

 1. De prijzen in de webshop zijn bindend, onder voorbehoud van niet-opzettelijke fouten, zoals overduidelijke typ-fouten. Voor de gevolgen van dit soort fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Wij zijn niet verplicht het product voor de foutief vermelde prijs te leveren.

Artikel 9 - Conformiteit en Garantie

 1. Wij staan er voor in dat onze producten voldoen aan de in de webshop vermelde specificaties en aan uw verwachtingen.. 
 2. Wanneer uw levering gebreken vertoont en/of producten verkeerd geleverd zijn, dient u ons dit onverwijld, binnen uiterlijk 7 dagen na levering te melden. 
  a. Wij zenden u per ommegaande een bevestiging met aanwijzingen voor het retour-zenden. Zodra de bevestiging is ontvangen, dient u het product binnen 14 dagen aan ons retour te zenden. U dient te kunnen bewijzen dat het product tijdig is teruggestuurd door middel van een bewijs van verzending.
  b. Houd u er rekening mee dat het product inclusief eventueel geleverde toebehoren in de originele staat en in de originele verpakking geretourneerd moet worden.
 3. De garantietermijn van de ondernemer komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. De ondernemer is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
 4. De garantie geldt niet indien:
  a. De consument de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
  b. De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de gebruiksaanwijzing. 

Artikel 10 - Levering en uitvoering

 1. Wij leveren uw bestelling in de regel op de eerstkomende werkdag volgend op uw bestelling aan bij een vervoerder. Wij stellen u onverwijld in kennis van een eventuele vertraging in de afhandeling. Uw besteling wordt hoe dan ook binnen 5 werkdagen na bestelling an de vervoerder aangeboden.
 2. Wij sturen uw bestelling per normale koeriersdienst, en indien mogelijk in de vorm van een briefpakket. Binnen Nederland zal het pakket normaal gesproken de volgende werkdag worden aangeleverd, afhankelijk van de bezorgingscondities op uw adres.
 3. Pakketten naar het buitenland doen er per definitie langer over, afhankelijk van het land, adres en de vervoerder. Wij kiezen de voor een land meest geëigende vervoerder. Wij zullen u op de hoogte houden van de ingezette vervoerder en de status van het vervoer naar uw bestemmingsadres, zoals door middel van track-and-trace.
 4. Wij sturen uw bestelling per normale koeriersdienst, en indien mogelijk in de vorm van een briefpakket. Binnen Nederland zal het pakket normaal gesproken de volgende werkdag worden aangeleverd, afhankelijk van de bezorgingscondities op uw adres. Pakketten naar het buitenland doen er per definitie langer over, afhankelijk van het land, adres en de vervoerder. Wij zullen u op de hoogte houden van de status van het vervoer naar uw bestemmingsadres, zoals door middel van track-and-trace.
 5. Als plaats van levering geldt het adres dat u bij de bestelling kenbaar heeft gemaakt.

  Ontbinden
 6. Indien het pakket niet uiterlijk binnen 14 dagen is afgeleverd, in het buitenland binnen 21 dagen, heeft u het recht de koop zonder nadere kosten te ontbinden. Stel ons hiervan onverwijld in kennis, en weiger de zending in ontvangst te nemen. 
  Mocht u de zending niet kunnen weigeren, bijvoorbeeld doordat het pakket bij de buren of receptie is afgegeven, open de verpakking dan niet, maar neem contact met ons op.
 7. Wanneer u de koop op grond van het vorige lid (4) ontbindt, zullen wij u zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, het aankoopbedrag inclusief eventuele verzendkosten terugbetalen, mits de zending geweigerd is en/of retour gezonden.

  Beschadiging
 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij ons tot het moment van bezorging bij ons. 

  Mocht een zending daarom dermate beschadigd aan komen, dat u vermoedt dat de inhoud beschadigd kan zijn en u niet kunt beoordelen of de producten beschadigd of onbeschadigd zijn aangekomen, weiger de bestelling in ontvangst te nemen, zodat de vervoerder de producten direct mee terug neemt. Neemt nooit een in die mate beschadigde verpakking in ontvangst.
  Ook wanneer uw buren of receptie het pakket in ontvangst hebben genomen, opent u de verpakking vooralsnog niet, maar neemt u direct contact met ons op. In overleg bepalen we hoe we met het beschadigde pakket om zullen gaan.

Artikel 11 - Betaling

 1. Alle goederen en diensten worden vooraf betaald met de in de webshop aangeboden betaalmogelijkheden. Wij accepteren geen uitgestelde betalingen.

Artikel 12 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland. 
 2. Voor klachten cq geschillen kunt u gebruik van de interne klachtenregeling en de Europese Online Geschillenbeslechting (ODR) via ec.europa.eu/consumers/odr.

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

Global food and spices aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding slechts voor zover dat uit dit artikel blijkt:

 1. Indien Global food and spices toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst. In dat geval is Global food and spices nooit tot meer schadevergoeding verplicht dan vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. 
  Iedere aansprakelijkheid van Global food and spices voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

 2. Global food and spices neemt geen verantwoordelijkheid en is wettelijk niet aansprakelijk voor schade op welke wijze dan ook ontstaan aan personen en goederen, voortvloeiend uit oneigenlijk of ondeskundig gebruik van de geleverde producten.

 3. Global food and spices verbindt zich er aan om de garanties zoals vermeld op de website zo goed mogelijk na te leven, daaraan kan echter geen resultaatverbintenis worden gekoppeld. In geen geval kunnen de garanties aanleiding geven tot het toekennen van een schadevergoeding.